PVM įstatymo 80 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas ir papildymas (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1218)  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti supaprastintus reikalavimus PVM sąskaitoms-faktūroms, kuriomis įforminamas prekių tiekimas bei paslaugų teikimas šio Įstatymo 5, 6, 8 ir 9 straipsniuose nurodytais atvejais. KomentarasVadovaujantis Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų …

PVM įstatymo 80 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas ir papildymas (1)

80 straipsnis. PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai 1. PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta: 1) PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data; KomentarasPVM sąskaitoje faktūroje privalo būti įrašyta jos išrašymo data. Data PVM sąskaitoje faktūroje įrašoma tuo momentu, kada yra išrašoma PVM sąskaita faktūra. 2) PVM sąskaitos-faktūros serija ir numeris, …

49 straipsnis. Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (1216)  Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas prekių pervežimas į kitą valstybę narę (kuris laikomas prekių tiekimu pagal šio Įstatymo nuostatas), jeigu, tas prekes patiekus kitam asmeniui, joms pagal šio straipsnio 1–3 dalių nuostatas galėtų būti taikomas …

49 straipsnis. Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (1216) Jeigu PVM mokėtojas, patiekęs kitos valstybės narės PVM mokėtojui kilnojamuosius daiktus iki to mokestinio laikotarpio, kurį minėti kilnojamieji daiktai buvo patiekti, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos dar negauna šių kilnojamųjų daiktų (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar …

49 straipsnis. Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę (1)

1. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui, kuris šių prekių tiekėjui nurodė tos kitos valstybės narės jam suteiktą PVM mokėtojo kodą, ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į …

Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1213) Nustatant mokesčio bazę, pajamomis nelaikomos (į pajamas neįtraukiamos):24.1. pardavimo PVM;24.2. apskaitoje registruojamos pajamų sumos tais atvejais, kai nurašomos per didelės įvairių apskaitoje formuojamų atidėjinių sąnaudoms sumos, jei tie atidėjiniai pagal PMĮ nuostatas nepriskiriami leidžiamiems atskaitymams;24.3. PMĮ …

Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1213) Pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis, kai paslaugos arba darbai yra atlikti. Paslaugų ar darbų atlikimo faktai įforminami paslaugų suteikimo (darbų atlikimo) sutartyse nustatytais dokumentais.Su trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis statybos sutartimis susijusių pajamų ir sąnaudų pripažinimo, apskaitos ir …

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1210) 6.6. 34 laukelis. „Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM“Šiame laukelyje pirkėjas PVM mokėtojas turi įrašyti iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių pardavimo PVM sumą, apskaičiuotą nuo 21 laukelyje deklaruotos šių prekių apmokestinamosios vertės. Apskaičiuojant šiame laukelyje …

Kokias pagrindines klaidas daro MTEP sąnaudas patiriantys ir PMĮ nustatytas MTEP lengvatas taikantys vienetai?

Registracijos numeris KM3181 Kontrolės metu dažniausiai nustatomos klaidos, susijusios su netinkamu išlaidų priskyrimu MTEP darbų sąnaudoms:• priskirtos ne tą mokestinį laikotarpį, kurį patirtos;• MTEP veiklai nepagrįstai priskirtos darbuotojų investicinio draudimo bei darbuotojų sveikatos draudimo (savanoriškojo) sąnaudos, kurios negali būti priskiriamos MTEP …

Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (1)

„1. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus finansinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal šio skyriaus nuostatas pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą, ir šio straipsnio nuostatas.(KEISTA: 2021-11-23 …

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 10 (1210) 3.2. 22 laukelis „Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai“PVM mokėtojas, kuris trikampės prekybos sandoryje yra tarpininkaujanti šalis, šiame laukelyje turi įrašyti iš vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigytų prekių, kurios iš karto buvo patiektos kitoje …

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 10 (1210) 2.3. 13 laukelis „PVM neapmokestinami sandoriai“Šiame laukelyje PVM mokėtojas turi nurodyti patiektų PVM neapmokestinamų prekių ir suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas, nurodytas per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ir (ar) debetiniuose dokumentuose (PVM …

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas (1)

Šiame leidinyje paaiškinama PVM mokėtojo teikiamos mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (FR0600 forma, toliau – PVM deklaracija) pateikimo ir užpildymo tvarka: kokiais terminais turi būti pateikiama mokestinio laikotarpio PVM deklaracija; kokiuose jos laukeliuose turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį patiektų prekių, …

PVM įstatymo 97 ir 98 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas ir papildymas

97 straipsnis. Šio skirsnio nuostatų taikymas  Šio skirsnio nuostatos taikomos ūkininkams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus: 1) bendra atlygio per metus (paskutinius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma neviršija šio Įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatytos ribos. Jeigu …

Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo naudojimas ir jo pildymas

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą, ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau – Žurnalas). Gyventojas, vykdantis individualią veiklą, Žurnalą gali įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose apskaitos blankais, arba pasigaminti, vadovaudamasis finansų ministro …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1, 11, 12 ir 2 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) naujos redakcijos

Nr.(18.18-31-1Mr)R-3229 2022-08-04 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių komentaro naujos redakcijos

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-3080 2022-07-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro …

Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo atsakomybė

Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, nesilaikantiems Verslo liudijimų išdavimo taisyklėse nustatytų reikalavimų (prekybos, gamybos ar paslaugų teikimo vietoje neturintiems prekių, medžiagų ar žaliavų įsigijimo dokumentų, neišrašantiems kvitų, sąskaitų faktūrų, kai tai numatyta Verslo liudijimų išdavimo taisyklėse, neteisingai tvarkantiems žurnalus), taikoma atsakomybė, …

Likučių derinimas

Registracijos numeris KM3072AspektasKomentarasKam reikalingas likučių suderinimo aktas?Likučių suderinimo aktu siekiama inventorizuoti praėjusio laikotarpio (ataskaitinių metų) ar kito praėjusio laikotarpio mokesčių mokėtojų mokestinių ir (ar) baudų už administracinius nusižengimus (AN) prievolių likučius.Kaip pateikti prašymą likučių suderinimo aktui gauti?• Per Mano VMI …

Dėl bešeimininkio valstybei perduotino turto

Nr. KM2127 2022-06-07 Bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) – kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).Pranešimai apie rastą lobį ar radinį valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje siunčiami VMI.Turto bankas (centralizuotas valdomo …