Komunalinių atliekų išvežimas: paslauga tapo rinkliava

Konferencijoje mokesčių klausimais apie pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pakeitimus po 2011 m. liepos 1 d., paslaugų apmokestinimo pakeitimus, Žaliosios knygos iškeltas problemas, ES Reglamento įsigaliojimą, ETT bylų įtaką Lietuvai, akcentuota, kad pastaruoju metu keliama problema dėl skirtingų viešojo ir privataus …

Geras buhalteris – tai dovana

Neseniai Kauno miesto savivaldybės politikai ėmė kurti planus centralizuoti švietimo įstaigų buhalterijas. Pasiteisinimas: taip siekiama sutaupyti 4–5 mln. Lt, kadangi tokiu atveju reikės tris kartus mažiau buhalterių. Dabar kiekvienoje iš 179 švietimo įstaigų dirba po buhalterį, kuriuos išlaikyti kasmet kainuoja …

Apie kasą ir kasininkus

Apie kasą ir kasininkus Dažnai prisimenu vieno pokalbio metu atestuotos auditorės Justės Tušaitės, kuri savo karjeros pradžioje taip pat yra dirbusi kasininke, pasakytus žodžius: „Su ta kasa visada taip: arba pinigų trūksta, arba jų per daug…“ Tačiau sunku patikėti, kad …

Ar viešosios įstaigos dirbs skaidriau?

Viešųjų įstaigų įstatymas nustato: „Viešoji įstaiga – tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.“ Per pastaruosius penkerius metus šalyje įregistruota beveik 2 …

Audito samprata

Audito samprata Iki šiol ekonominėje literatūroje nesutariama dėl audito sampratos. „Audito“ sąvoką imama vartoti kaip „kontrolės“, „revizijos“ sinonimą. Tačiau šios sąvokos toli gražu nesutampa, jos skiriasi savo turiniu. Auditas yra įmonės finansinės veiklos ar valdymo patikrinimas. Pagal objektą – auditas …

Vis dar kyla klausimų – reikia bendrovei atlikti auditą ar ne

Vis dar kyla klausimų – reikia bendrovei atlikti auditą ar ne 2010 m. „AAM aktualijų“ Nr. 10 perskaičiusi atestuotos auditorės Vilijos Banienės straipsnį „2009 m. finansinių ataskaitų parengimas, tvirtinimas, skelbimas, klaidų taisymas“, vieno Lietuvos miesto butų ūkio bendrovės vyriausioji buhalterė …

Uždaryti individualią įmonę nėra paprasta

Uždaryti individualią įmonę nėra paprasta Bandydami likviduoti individualias įmones, IĮ savininkai susidūrė su problemomis. Vadovaujantis Individualių įmonių įstatymo 13 straipsniu, IĮ gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais ir tvarka. Civilinio kodekso (Antroji knyga) 2.111 straipsnis numato, …

Ko siekia viešojo sektoriaus buhalteriai?

Ko siekia viešojo sektoriaus buhalteriai? Pradėję diegti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), perkelti buhalterinius likučius, viešojo sektoriaus įstaigų buhalteriai nemaloniai nustebinti: keičiami ne tik VSAFAS, bet ir valstybės bei savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikatorius, kiti su …

Bibliotekų fondų apskaita: problemos ir sprendimai

Bibliotekų fondų apskaita: problemos ir sprendimai Lietuvos bibliotekų fonduose sukaupta 104,4 mln. įvairių dokumentų. Bibliotekų fondai yra nacionalinis turtas, saugomas LR įstatymų nustatyta tvarka. Yra valstybinės, apskričių, savivaldybių viešosios bei mokslo institucijų, mokyklų ir kitų švietimo ir mokymo įstaigų bibliotekos. …

Tinkama kontrolė užkirstų kelią pažeidimams

Tinkama kontrolė užkirstų kelią pažeidimams Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos ir kau­pia­mų­jų lė­šų rin­ki­mo va­jų, ta­čiau gy­ven­to­jai ne­pa­si­ti­ki, nes nė­ra tei­sės ak­tais reg­la­men­tuo­ta šių lė­šų rin­ki­mo ir jų pa­nau­do­ji­mo kon­tro­lė. Kau­pia­mo­sios lė­šos ren­ka­mos į tą pa­čią at­si­skai­to­mą­ją są­skai­tą kaip ir ad­mi­nist­ra­vi­mo …

Autorių medžioklė: kam naudinga „Sodros“ įmokų painiava?

Autorių medžioklė: kam naudinga „Sodros“ įmokų painiava? Valerij VOLK Mokesčių specialistas Nacionalinė buhalterių asociacija Pastaruoju metu tarp „Sodros“, įmonių ir autorių verda aistros. Viskas dėl to, kad mūsų įstatymų leidyba yra prasto lygio ir neaišku, kada jis pagerės. Visai nesvarbu, …

Narystė už 100 litų?

Narystė už 100 litų? Buhalterių profesinės organizacijos Statistikos departamento duomenimis, šalyje veikia 7 525 juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra asociacija. Asociacija – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams, …

Buhalterių galvos skausmas – atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją

Buhalterių galvos skausmas – atsiskaitymai už žemės ūkio produkciją Ne­rims­ta aist­ros dėl LR Vy­riau­sy­bės 2009 m. rug­sė­jo 30 d. pri­im­to nu­ta­ri­mo Nr. 1236 „Dėl at­si­skai­ty­mo už že­mės ūkio pro­duk­ci­ją ir jos įkai­no­ji­mo ter­mi­nų“ pa­kei­ti­mo“, ku­ris reg­la­men­tuo­ja at­si­skai­ty­mus ne tik už …

Bu­hal­te­rių lau­kia per­mai­nos – juos no­ri ates­tuo­ti au­di­to­riai

Bu­hal­te­rių lau­kia per­mai­nos – juos no­ri ates­tuo­ti au­di­to­riai Jei­gu pri­tar­si­me siū­ly­mui, kad vi­sus bu­hal­te­rius rei­kia ates­tuo­ti, tai pri­pa­žin­si­me, kad dėl jų kva­li­fi­ka­ci­jos ky­la pro­ble­mų ir abe­jo­nių. Ta­čiau taip tik­rai nė­ra. Lie­tu­vo­je yra la­bai daug kva­li­fi­kuo­tų sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tų, bu­hal­te­rių pro­fe­sio­na­lų. …

Teik­ti duo­me­nis elek­tro­ni­niu bū­du „Sod­rai“ ne­kai­nuos, bet už elek­tro­ni­nio pa­ra­šo ser­ti­fi­ka­tą – rei­kia mo­kė­ti

Teik­ti duo­me­nis elek­tro­ni­niu bū­du „Sod­rai“ ne­kai­nuos, bet už elek­tro­ni­nio pa­ra­šo ser­ti­fi­ka­tą – rei­kia mo­kė­ti Nuo spa­lio 1 d. įmo­nės, tu­rin­čios 10 ir dau­giau dar­buo­to­jų, tu­rės in­for­ma­ci­ją „Sod­rai“ teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du, ki­ti ga­lės pil­dy­ti ir po­pie­ri­nius vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pra­ne­ši­mus (SD). …

Vie­šo­jo sek­to­riaus au­di­tas. Kaip jį pa­da­ry­ti efek­ty­ves­nį?

Vie­šo­jo sek­to­riaus au­di­tas. Kaip jį pa­da­ry­ti efek­ty­ves­nį? Ne­be pir­mi me­tai dis­ku­tuo­ja­ma dėl vie­šo­jo sek­to­riaus kon­tro­lės ir au­di­to vie­tos bei vaid­mens kon­tro­liuo­jant vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mą. Ši te­ma ta­po ypač ak­tu­a­li pra­si­dė­jus pa­sau­lio fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos kri­zei, kai rei­kia …

Kaip sa­vi­val­dy­bių ben­dro­vės pa­si­ren­ka au­di­to­rių

Kaip sa­vi­val­dy­bių ben­dro­vės pa­si­ren­ka au­di­to­rių Ne­se­niai spau­do­je bu­vo ra­šy­ta apie sos­ti­nės ta­ry­bos na­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kad sa­vi­val­dy­bių ben­dro­vių di­rek­to­riams lei­džia­ma pa­tiems pa­si­rink­ti au­di­to­rių. Ki­lo gin­čas, kas tu­rė­tų pa­rink­ti sa­vi­val­dy­bės ben­dro­vėms au­di­tą – sa­vi­val­dy­bės ben­dro­vės di­rek­to­rius ar ak­ci­nin­kai – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Sa­vi­val­dy­bės …

Au­to­ri­nės su­tar­tys

Au­to­ri­nės su­tar­tys Do­cen­tas dak­ta­ras, ad­vo­ka­tasTa­das KLI­MAS Ko­dėl pa­si­kei­tė pa­ja­mų pa­gal au­to­ri­nes su­tar­tis ap­mo­kes­ti­ni­mo tvar­ka? Ko­dėl pri­im­ti bū­tent to­kie pa­kei­ti­mai? Pa­sak kai ku­rių ver­sli­nin­kų ir va­do­vų, au­to­ri­nė­mis su­tar­ti­mis bu­vo pik­tnau­džiau­ja­ma. Kad bu­vo pik­tnau­džiau­ja­ma, var­gu ar ga­lė­tu­mė­me gin­čy­tis. Ta­čiau, jei­gu pik­tnau­džiau­ja­ma, pik­tnau­džiau­jan­čius …

Ko­kią ža­lą da­ro ne­kva­li­fi­kuo­tas bu­hal­te­ris ir ar rei­kia bu­hal­te­rius ates­tuo­ti?

Ko­kią ža­lą da­ro ne­kva­li­fi­kuo­tas bu­hal­te­ris ir ar rei­kia bu­hal­te­rius ates­tuo­ti? Mo­kes­čiai – pa­kan­ka­mai su­dė­tin­gas da­ly­kas, juos iš­ma­ny­ti ga­li ne kiek­vie­nas, tik kva­li­fi­kuo­tas bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, au­di­to ir mo­kes­čių spe­cia­lis­tas. Pa­sak LBAA pre­zi­den­tės Dan­guo­lės Pranc­kė­nie­nės, kai ku­rie bu­hal­te­riai ne vi­sa­da įsi­gi­li­na į …

Sa­vi­val­dy­bės ben­dro­vei rei­ka­lin­gas ne­pri­klau­so­mas ar sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus au­di­tas?

Sa­vi­val­dy­bės ben­dro­vei rei­ka­lin­gas ne­pri­klau­so­mas ar sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus au­di­tas? Ne­se­niai „AAM ak­tu­a­li­jos“ su­lau­kė sa­vait­raš­čio skai­ty­to­jo klau­si­mo, ar sa­vi­val­dy­bės UAB, ku­ri ne­vir­ši­ja LR įmo­nių fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės įsta­ty­me nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, pri­va­lo sam­dy­ti ne­pri­klau­sio­mą au­di­to įmo­nę ir mo­kė­ti ne­ma­žus pi­ni­gus už tai, kad au­di­to­rius, …