Drau­dė­jams di­dė­ja ata­skai­tų tei­ki­mo naš­ta

Drau­dė­jams di­dė­ja ata­skai­tų tei­ki­mo naš­ta LR Vy­riau­sy­bė de­kla­ruo­ja biu­ro­kratinės naš­tos ver­slui ma­ži­ni­mo po­li­ti­ką, skel­bia sau­lė­ly­dį ne­rei­ka­lin­gų ata­skai­tų rin­ki­mui ir sau­lė­te­kį vie­no lan­ge­lio prin­ci­po tai­ky­mui. De­ja, to ne­si­ma­to re­a­lia­me gy­ve­ni­me. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos …

Ar ver­slo part­ne­ris – pa­ti­ki­mas?

Ar ver­slo part­ne­ris – pa­ti­ki­mas? Pa­gal Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tas, įmo­nės pa­tir­tos iš­lai­dos yra lai­ko­mos įpras­ti­nė­mis są­nau­do­mis, jei­gu jos ati­tin­ka vyk­do­mos veik­los po­bū­dį ir jei­gu jos yra įpras­tos vie­ne­tų vyk­do­mai veik­lai. Lei­džia­mais at­skai­ty­mais lai­ko­mos vi­sos fak­tiš­kai pa­tir­tos įpras­ti­nės to­kiai veik­lai …

Ne­pa­grįs­ti kon­kur­sų or­ga­ni­za­to­rių rei­ka­la­vi­mai

Ne­pa­grįs­ti kon­kur­sų or­ga­ni­za­to­rių rei­ka­la­vi­mai Įmo­nės pel­nin­gu­mas, at­lik­tų dar­bų ap­im­tys, spe­ci­fi­nė pa­tir­tis, vyk­dant tam tik­rus pro­jek­tus, dis­kri­mi­nuo­ja rin­kos da­ly­vius ir su­ku­ria prie­lai­das įta­ri­mams, kad kon­kur­so są­ly­gos ga­li bū­ti ku­ria­mos kon­kre­čiam lai­mė­to­jui. Tuo įsi­ti­ki­na au­di­to­riai, ana­li­zuo­da­mi „Vals­ty­bės ži­nių“ prie­de „In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai“ skel­bia­mų …

Kri­zė di­di­na tur­to areš­tus, gra­si­na ban­kro­tais

Kri­zė di­di­na tur­to areš­tus, gra­si­na ban­kro­tais Skai­čiai, kelian­tys ne­ri­mą Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais ša­ly­je vis stip­rė­jant pa­sau­lio fi­nan­sų kri­zės at­gar­siams, vis la­biau smun­kant eko­no­mi­kai bei pra­dė­jus veik­ti ne­ap­gal­vo­tos nak­ti­nės mo­kes­čių re­for­mos nau­joms nuo­sta­toms, in­di­vi­du­a­lių įmo­nių sa­vi­nin­kų mo­kes­čių naš­ta pa­di­dė­jo ko­ne 60 proc. …

Už­si­ma­niu­si pa­im­ti vis­ką – val­džia ga­li lik­ti be nie­ko

Už­si­ma­niu­si pa­im­ti vis­ką – val­džia ga­li lik­ti be nie­ko In­di­vi­du­a­lių įmo­nių sa­vi­nin­kai per­re­gist­ruo­ja įmo­nes į UAB. Val­džia nuo­lat kar­to­jo ska­ti­nan­ti smul­kų­jį ir vi­du­ti­nį ver­slą, gy­ven­to­jų ver­slu­mą bei su­ge­bė­ji­mą pa­tiems už­si­dirb­ti pra­gy­ve­ni­mui. Tuo pa­ti­kė­ję gy­ven­to­jai įstei­gė in­di­vi­du­a­lias įmo­nes (IĮ), ver­tė­si pa­tys, …

Ar ga­lė­si­me mo­kė­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams už pa­pil­do­mą dar­bą?

Ar ga­lė­si­me mo­kė­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams už pa­pil­do­mą dar­bą? Ar­nas BAL­KUS Sei­mas, svars­ty­da­mas 2009 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą, be dau­gy­bės įvai­rių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pri­ėmė dar vie­ną nau­jo­vę, ma­no­me, kad ne­ma­lo­nią tiek biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams, tiek dar­buo­to­jams, – nu­sta­tė, jog „vals­ty­bės …

Bū­ti­na kuo sku­biau keis­ti in­di­vi­du­a­lių įmo­nių ap­mo­kes­ti­ni­mo nuo­sta­tas

Bū­ti­na kuo sku­biau keis­ti in­di­vi­du­a­lių įmo­nių ap­mo­kes­ti­ni­mo nuo­sta­tas Au­di­to­riai, bu­hal­te­riai ir fi­nan­si­nin­kai pa­šiur­pę nuo pas­ku­bo­mis at­lik­tos mo­kes­čių re­for­mos. Jie va­do­vau­ja­si eko­no­mi­ne lo­gi­ka ir vis­ką ap­skai­čiuo­ja. Ta­čiau ar val­džia skai­čia­vo, ko­kią nau­dą gaus, apie 20 proc. pa­di­di­nu­si mo­kes­čių naš­tą in­di­vi­du­a­lių įmo­nių …