Ką daryti, neįvykus renginiui?

Vartotojui negavus visų ar dalies paslaugų, už kurias iš anksto sumokėta (šiuo atveju – neįvykus renginiui, už kurį iš anksto sumokėta įsigyjant bilietus), tai laikoma sutarties neįvykdymu ir prieštarauja teisės principui „sutarčių reikia laikytis“, kuris įtvirtintas Civilinio kodekso 6.189 str. 1 dalyje. …

Kasmetinių atostogų suteikimo ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1210) Pailgintos kasmetinės atostogosPagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, yra suteikiamos pailgintos kasmetinės atostogos. Vykdydama DK 138 str. 1 dalies įpareigojimą, …

Ar reikia su daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodų bendrijų pirmininkais sudaryti darbo sutartis?

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 str. 3 dalyje numatyta, kad darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo.Sodininkų bendrijų įstatymo (SBĮ) 3 str. 1 dalyje nurodyta, …

Kasmetinių atostogų suteikimo ypatumai (1)

  Savaitraščio skaitytojai prašo paaiškinti, ar įmonėse ir įstaigose, kai dalis darbuotojų yra prastovose, dirba nuotoliniu būdu, turi būti iš anksto sudaromi kasmetinių atostogų grafikai, kokiais atvejais juos galima keisti, kokios atostogų suteikimo sąlygos ir lengvatos taikomos darbuotojams, ar gali būti …

Paramos ataskaitų teikimo ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (1208) Ataskaitos FR0478 forma Kas turi teikti ataskaitos FR0478 formą?Ataskaitos FR0478 formą teikia paramos gavėjai:– nurodyti LPĮ 7 str. 1 dalyje, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą LPĮ nustatyta tvarka, ir …

Paramos ataskaitų teikimo ypatumai (1)

  „Kuriais atvejais yra teikiami duomenys Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 ir Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formose?“ Šis klausimas dabar yra labai aktualus, kadangi artėja terminas pateikti duomenis mokesčių administratoriui apie 2022 m. suteiktą ir (arba) gautą paramą bei jos …

Ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?

  KlausimasAr galima įmonės leidžiamiems atskaitymas priskirti ir į PVM atskaitą įtraukti įsigytą kurą, jeigu jo įsigijimą patvirtina kasos aparto kvitas, kuriame nurodoma įmonės atsiskaitymo kortelės keturi skaičiai ir kurio suma sudaro 106 eurus? AtsakymasAtsakant į pateiktą klausimą, svarbu turėti įrodymus, kad …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas

  KlausimasKokie pagrindiniai reikalavimai taikomi dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų tikslinimo pelno mokesčio tikslais? AtsakymasBeveik kiekviena įmonė, neatsižvelgiant į nuosavybės formą, veiklos pobūdį, įmonės dydį, savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą. Sąvoka „ilgalaikis turtas“ jau nusako tokio turto naudojimo įmonės veikloje esmę …

Nario mokestis pelno mokesčio požiūriu

  Kaip ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamas sumokėtas nario stojamasis įnašas ir nario mokestis? Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) nustato, kad ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių bei tikslinių nario įmokų sumos, jei šie įnašai, mokesčiai ir tikslinės …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo ypatumai

  Kokie numatyti pagrindiniai reikalavimai pelno nesiekiantiems vienetams, apskaičiuojantiems pelno mokestį?Pelno mokesčio apskaičiavimo atžvilgiu pelno nesiekiantys vienetai – vienetai, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, t. y. jų veikla faktiškai turi atitikti šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir įstatuose numatytus tikslus …

Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti.
Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 2 (1202) Garantijos, taikomos esant budėjimamsNumatant budėjimus, darbdaviams būtina atsižvelgti į Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Nr. IX-1672) nuostatas, nurodančias, kad:a) nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti skiriamos budėti tik joms sutikus (37 str. 7 ir …

Lengvatų taikymą būtina pagrįsti

  Lietuvoje įsteigtas vienetas investuoja į naujų produktų sukūrimą, t. y. MTEP ir inovacijų veiklą, ir, siekdamas modernizuoti bei išplėsti MTEP infrastruktūrą, įgyvendina MTEP projektą bei įsigyja naują laboratorinę įrangą, skirtą naujų produktų ir naujų darbo vietų MTEP bei inovacijų personalo …

Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti. Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 2 (1202) Garantijos už viršvalandinį darbąKai darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę, šis laikas prilyginamas viršvalandžiams.Pagal DK 119 str. 2 dalį, viršvalandinius darbus darbdavys gali …

Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti. Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (1)

  „Yra nemažai darbų, kai juos teko dirbti arba budėti praėjusiomis poilsio ir švenčių dienomis, naktį. Vieniems – pagal darbo grafiką, kitiems – papildomai, pavaduojant nesančius, atsiradus skubiems, papildomiems darbams. Kokias, tokiais atvejais, darbuotojų ir valstybės bei statutinių tarnautojų darbo apmokėjimo ir …

Darbas švenčių naktį

Kokiu dydžiu turi būti apmokamas darbas švenčių dienos naktį ir viršvalandinis darbas švenčių dienos naktį?Darbo kodeksas (DK) nustato, kad už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis (DK 144 str. 2 dalis), už darbą naktį – …

Komandiruotės išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

  SituacijaLietuvoje registruotos įmonės darbuotojas (Estijos pilietis, bet rezidentas Lietuvoje) periodiškai dirba nuotoliniu būdu iš Estijos. Atitinkamai, siekiant tinkamai vykdyti savo pavestas funkcijas, šiam iš Lietuvos įmonės sąskaitos yra perkami lėktuvo bilietai skristi iš Estijos į Lietuvą ir atgal, taip pat, …

Kalėdinės dovanos ir jų apmokestinimas

  KlausimasAr tradicinių švenčių, t. y. šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, proga įmonės patirtas kalėdinės eglutės ir jos puošimui skirtų žaisliukų įsigijimo išlaidas galima priskirti įmonės leidžiamiems atskaitymams? AtsakymasLeidžiamiems atskaitymams, pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalį, priskiriamos biuro interjero puošimo …

Kokios darbo apmokėjimo ir kitos garantijos priklauso, kai, metams baigiantis, pageidaujama tarp švenčių ilsėtis ilgiau? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 46 (1198) Jeigu, taikant suminę darbo laiko apskaitą, apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, vietoje padidinto apmokėjimo, darbuotojo prašymu viršyto darbo laiko trukmė, padidinta pusantro karto, gali būti …

Kokios darbo apmokėjimo ir kitos garantijos priklauso, kai, metams baigiantis, pageidaujama tarp švenčių ilsėtis ilgiau? (1)

  „2022 metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje (gruodžio 24 d. – sausio 1 d.; šiuo laikotarpiu esant penkių darbo dienų grafikui) bus 4 darbo dienos ir 5 poilsio bei švenčių dienos. Dalis darbuotojų pageidauja papildomai prisidėti ne darbo dienų, išvykti …

Kokią verslo formą pasirinkti?
(Asociacijos ir viešosios įstaigos palyginimas)

Asociacija apibrėžiama kaip savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Reikia pažymėti, kad asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, …