Dėl gautos paramos ir kito nemokamai gauto turto

 Apskaitos darbuotoja Jūratė, dirbanti viešajame sektoriuje, prašo paaiškinti, kaip apskaitoje reikėtų registruoti nemokamai gautą turtą. Įstaiga gavo iš privataus subjekto (paramos teikėjo) priemonių koronaviruso (COVID-19) pasekmėms sumažinti.Vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 6 punktu, pagal nurodytą finansavimo sumų skirstymą į šaltinius, …

Ilgalaikio turto eksploatavimo ir remonto sąnaudos

 Kokie yra esminiai individualios įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudų pripažinimo ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais ypatumai?Pagal Civilinio kodekso 2.48 straipsnio nuostatas, juridinio asmens turtas yra atskirtas – juridiniai asmenys turtą valdo, naudoja ir disponuoja nuosavybės ar patikėjimo …

Menamas PVM, pajamų įvertinimas ir GPM

Klausimas„Įmonės administracija nusprendė paskatinti geriausius bei ilgiausiai dirbančius darbuotojus ir padovanoti dovanas. Tokių prekių niekada neperkame, todėl pasidomėjusi sužinojau, kad joms įsigyti taikomos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatos. Be to, dovanos yra skatinamojo pobūdžio, taigi nuspręsta riboti dovanos …

Kaip taikyti senaties terminą?

 Asociacija vykdo visuomenei naudingą veiklą ir įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą. 2014–2016 m. iš ūkinės komercinės veiklos apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną asociacija sumažino lėšomis, kurias numatė panaudoti per 5 ateinančius metus viešąjį interesą tenkinančiai veiklai finansuoti, ir nuo tos dalies apmokestinamojo …

Ar tai – leidžiami atskaitymai?

 Įmonė, skatindama pirkėjus įsigyti jos gaminamą produkciją, organizuoja reklaminę akciją – loteriją. Pagrindinis prizas – kelionė į įmonės parduodamų prekių gamyklą. Loterijos laimėtoją, kuris išrinktas burtų keliu, kelionėje lydės loteriją organizavusios įmonės darbuotojas. Ar prizo laimėtojo ir įmonės darbuotojo kelionės …

Darbuotojų maitinimas

 Vienetas maitina savo darbuotojus. Kolektyvinių sutarčių sudaryta nėra, o ši sąlyga nurodyta su darbuotojais sudaromose darbo sutartyse ir laikoma darbo užmokesčio dalimi. Darbo sutartyje, be konkrečios darbuotojo darbo užmokesčio sumos, taip pat yra nustatytas maitinimas darbo dienomis. Jeigu pagal maitinimo …

Degalų išlaidų kompensavimas

 Ar darbuotojo įmonei pateiktas degalų pirkimą įrodantis kasos aparato kvitas, pagal kurį yra kompensuojamos darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę nuosavu automobiliu, komandiruotės metu Lietuvoje patirtos kelionės išlaidos, privalo turėti pirkėją, t. y. darbuotoją, identifikuojantį rekvizitą? Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 11 str. 4 …

Mokesčio prie pajamų šaltinio apskaita

Kokiais apskaitos įrašais registruojamas sumokėtas pelno mokestis nuo pajamų, kurių šaltinis yra ne Lietuvos Respublikoje?Lietuvos įmonė užsienio valstybės įmonei išrašė 1 000 eurų sąskaitą faktūrą, pavyzdžiui, už toje užsienio valstybėje turimo nekilnojamojo turto nuomą. Pagal tos valstybės mokesčių įstatymus šios …

Draudimo įmokos ir leidžiami atskaitymai

 Kokiais atvejais įmonės sumokėtos draudimo įmokos gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną? Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 str. 1 dalyje nustatyta, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos tokiai veiklai įprastinės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar …

Kaip skaičiuoti lengvatos taikymo laikotarpį?

 Įmonė 2018 m. vykdė investicinį projektą ir faktiškai patyrė su šiuo projektu susijusių išlaidų. Tačiau įmonės veikla 2018 m. mokestinį laikotarpį buvo nuostolinga, todėl bendrovės 2018 m. įsigyto turto įsigijimo kaina buvo sumažinamas vėlesnio mokestinio laikotarpio, t. y. 2019 m., apskaičiuotas apmokestinamasis …

Elektroninės prekybos pajamos

 Ar pelno nesiekiančio vieneto gautos lėšos už elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes yra priskiriamos pelno nesiekiančio vieneto pajamoms pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais?Pelno nesiekiantys vienetai – vienetai, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, t. y. jų veikla faktiškai turi atitikti šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose …

Individualios įmonės pertvarkymas

 Kokia tvarka individuali įmonė gali būti pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį?LR individualių įmonių įstatymas numato, kad individuali įmonė (toliau – IĮ) gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją bei į viešąją įstaigą.Pertvarkytos įmonės, t. …

Parama, prekyba savo užauginta produkcija

 Lietuvoje įsteigtas pelno nesiekiantis vienetas X įsteigia kitą pelno nesiekiantį vienetą Y, t. y. tampa jo dalyviu. Pelno nesiekiančio vieneto X pajamas sudaro tiek gauta parama, tiek ir pajamos iš vykdomos ūkinės komercinės veiklos, kurias pelno nesiekiantis vienetas X planuoja panaudoti pelno …

Subsidijos ir pelno mokestis

 Kaip pripažįstamos gaunamos subsidijos (mikroįmonių ir už prastovas) pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu?• Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d. …

Karantino meto išlaidos ir leidžiami atskaitymai

 Vienetai karantino metu patiria išlaidas, susijusias su izoliavimosi patalpų įrengimu ir visaverčio gyvenimo sąlygų sukūrimu darbuotojams, kurie sutinka izoliuotis įmonėje, siekiant užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, įskaitant ir darbuotojų maitinimą. Ar šios įmonės vieneto sąnaudos, skirtos kovai su COVID-19, galėtų būti …

Leidžiami atskaitymai ir PVM atskaita

 Pirkėjui sutartyje nustatytu garantiniu laikotarpiu sugedo įsigyta iš gamintojo įranga. Ar, suteikęs garantiją, įrangos pardavėjas (gamintojas) patirtas atliekamų garantinio remonto darbų išlaidas gali priskirti leidžiamiems atskaitymams ir patirtų išlaidų PVM traukti į PVM atskaitą? Dėl leidžiamų atskaitymųPagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau …

Anksčiau nepanaudotų kasmetinių atostogų trukmės nustatymas ir suteikimas

 „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio skaitytojai pageidauja detalesnių paaiškinimų dėl prieš kelerius metus uždirbtų ir lig šiol nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo, nes kalbama, kad po šių metų liepos 1 d. jos gali pradingti. Visgi savaitraščio skaitytojų nuogąstavimai dėl nepanaudotų anksčiau …

Tai aktualu karantino metu

 1. Lietuvoje daugėja atvejų, kai Lietuvos įmonės remia medikus, teikdamos paramą įvairiomis materialinėmis vertybėmis. Kaip yra pripažįstama tokia paramos teikėjų teikiama parama medicinos atstovams?Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 2 str. 2 punktą, parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir …

Atidėjiniai su darbo santykiais susijusioms išmokoms

 Apskaitos darbuotoja Kristina prašo pakomentuoti atidėjinių darbuotojų su darbo santykiais susijusioms išmokoms reglamentavimą. 24-ajame vie­šojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nustatomi su darbo, tarnybos ar kitais teisiniais santykiais, kurie iš esmės …

Apartamentų nuoma apmokestinama 21 proc. PVM tarifu

 SituacijaĮmonė 2015–2017 m. investavo į poilsio patalpų statybą. Pastatytas pastatas su 20 poilsio patalpų – apartamentų, visiškai įrengtas ir 2017 m. priduotas 100 proc. baigtumu. 17 apartamentų 2016–2017 m. pardavė, liko trys. Bendras pastato patalpas administruoja bendrija, todėl kas mėnesį turime mokėti …