Nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas

 Kokie pagrindiniai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų tikslinimo aspektai ir ribojimai pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais?Sąvoka „ilgalaikis turtas“ jau nusako tokio turto naudojimo įmonės veikloje esmę – šio turto naudingosiomis savybėmis, juo teikiamomis tam tikromis paslaugomis bus galima naudotis ne vienerius …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų ir valstybės tarnautojų skaičius (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 8 (1112) Kokios su įspėjimu apie atleidimą iš darbo susijusios garantijos taikomos darbuotojams ir valstybės tarnautojams?Numatydamas atleisti pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus DK 57 straipsnio pagrindais, t. y. darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, darbdavys privalo darbuotoją įspėti:– prieš dvi savaites …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų ir valstybės tarnautojų skaičius (1)

 Pastaruoju metu kai kuriose valstybės ir savivaldybių įstaigose, dėl įvairių reformų keičiantis valdžiai, bei įmonėse ir akcinėse bendrovėse – dėl pandemijos ir karantino sumažėjus darbams, mažinamas darbuotojų skaičius. Atleidžiami darbuotojai ir valstybės tarnautojai teiraujasi, kokios garantijos jiems turi būti taikomos, …

Paramos teikimo dokumentų įforminimas

 Kokius dokumentus ir kokia tvarka turi pateikti mokesčių administratoriui paramos teikėjas, suteikęs paramą Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms?Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 7 str. 5 dalį, paramos gavėjais yra laikomi …

Darbo apmokėjimo ir kitos garantijos, dirbant žiemą (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (1110) Garantijos dirbant lauko sąlygomis, esant kilnojamojo pobūdžio darbamsDK 144 str. 8 dalyje numatyta, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu (o tokio darbo žiemą taip pat …

Darbo apmokėjimo ir kitos garantijos, dirbant žiemą (1)

 Darbuotojai, kuriems tenka dirbti šią žiemą lauko sąlygomis, esant –15 laipsnių arba nešildomose patalpose, esant kenksmingoms ir pavojingoms darbo sąlygoms, taip pat kai dėl nepalankių gamtinių sąlygų tenka stabdyti kai kuriuos darbus, ar priversti dirbti ilgiau, naktį, teiraujasi, ar jiems, …

Darbuotojų VDU skaičiavimo ypatumai

 Savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ redakcija gauna paklausimų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tema. Pateikiame Algirdo BARTKEVIČIAUS, savaitraščio patariamosios kolegijos nario, parengtas šiais klausimais konsultacijas. Praėjusių metų lapkričio–gruodžio mėnesiais ir šių metų pradžioje kai kurių įmonių, įstaigų darbuotojams už karantino …

Jei teko dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį arba budėti (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 1 (1105) 3) už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo nustatyto darbo užmokesčio dydžio užmokestis (DK 144 str. 3 d.). Būtina pažymėti, kad vietoje padidinto apmokėjimo už darbą naktį pagal darbo sutartį dirbantiems DK nenumatytas papildomų …

Jei teko dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį arba budėti (1)

 „Praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje kai kuriems darbuotojams, tarp jų sveikatos apsaugos įstaigų specialistams, statutiniams pareigūnams, taip pat kai kuriems valstybės tarnautojams (vieniems – pagal darbo grafiką, kitiems – papildomai) teko dirbti arba budėti poilsio ar švenčių dienomis, o …

Kai darbuotojai tarpušvenčiu pageidauja daugiau poilsio dienų

 „Nors karantino sąlygomis apribotos gyventojų galimybės keliauti po daugumą svečių šalių, tačiau yra darbuotojų, kurie pageidauja dėl įvairių priežasčių metų pabaigoje, o kai kurie ir kelias dienas Naujųjų metų pradžioje, prie švenčių ir poilsio dienų pridėti papildomų ne darbo dienų. …

Investicinio projekto lengvatos taikymas

 Mokesčių mokėtojų praktikoje pasitaiko atvejų, kai, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, vienetai, vykdydami tam tikrus investicinius projektus, kurie trunka ilgiau nei vienerius metus, patiria išlaidų, susijusių su šiais investiciniais projektais, tačiau nepasinaudoja atitinkamais mokestiniais laikotarpiais investicijų lengvata, t. y. nesumažina apmokestinamojo …

Dėl gautos paramos ir kito nemokamai gauto turto

 Apskaitos darbuotoja Jūratė, dirbanti viešajame sektoriuje, prašo paaiškinti, kaip apskaitoje reikėtų registruoti nemokamai gautą turtą. Įstaiga gavo iš privataus subjekto (paramos teikėjo) priemonių koronaviruso (COVID-19) pasekmėms sumažinti.Vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 6 punktu, pagal nurodytą finansavimo sumų skirstymą į šaltinius, …

Ilgalaikio turto eksploatavimo ir remonto sąnaudos

 Kokie yra esminiai individualios įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudų pripažinimo ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais ypatumai?Pagal Civilinio kodekso 2.48 straipsnio nuostatas, juridinio asmens turtas yra atskirtas – juridiniai asmenys turtą valdo, naudoja ir disponuoja nuosavybės ar patikėjimo …

Menamas PVM, pajamų įvertinimas ir GPM

Klausimas„Įmonės administracija nusprendė paskatinti geriausius bei ilgiausiai dirbančius darbuotojus ir padovanoti dovanas. Tokių prekių niekada neperkame, todėl pasidomėjusi sužinojau, kad joms įsigyti taikomos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatos. Be to, dovanos yra skatinamojo pobūdžio, taigi nuspręsta riboti dovanos …

Kaip taikyti senaties terminą?

 Asociacija vykdo visuomenei naudingą veiklą ir įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą. 2014–2016 m. iš ūkinės komercinės veiklos apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną asociacija sumažino lėšomis, kurias numatė panaudoti per 5 ateinančius metus viešąjį interesą tenkinančiai veiklai finansuoti, ir nuo tos dalies apmokestinamojo …

Ar tai – leidžiami atskaitymai?

 Įmonė, skatindama pirkėjus įsigyti jos gaminamą produkciją, organizuoja reklaminę akciją – loteriją. Pagrindinis prizas – kelionė į įmonės parduodamų prekių gamyklą. Loterijos laimėtoją, kuris išrinktas burtų keliu, kelionėje lydės loteriją organizavusios įmonės darbuotojas. Ar prizo laimėtojo ir įmonės darbuotojo kelionės …

Darbuotojų maitinimas

 Vienetas maitina savo darbuotojus. Kolektyvinių sutarčių sudaryta nėra, o ši sąlyga nurodyta su darbuotojais sudaromose darbo sutartyse ir laikoma darbo užmokesčio dalimi. Darbo sutartyje, be konkrečios darbuotojo darbo užmokesčio sumos, taip pat yra nustatytas maitinimas darbo dienomis. Jeigu pagal maitinimo …

Degalų išlaidų kompensavimas

 Ar darbuotojo įmonei pateiktas degalų pirkimą įrodantis kasos aparato kvitas, pagal kurį yra kompensuojamos darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę nuosavu automobiliu, komandiruotės metu Lietuvoje patirtos kelionės išlaidos, privalo turėti pirkėją, t. y. darbuotoją, identifikuojantį rekvizitą? Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 11 str. 4 …

Mokesčio prie pajamų šaltinio apskaita

Kokiais apskaitos įrašais registruojamas sumokėtas pelno mokestis nuo pajamų, kurių šaltinis yra ne Lietuvos Respublikoje?Lietuvos įmonė užsienio valstybės įmonei išrašė 1 000 eurų sąskaitą faktūrą, pavyzdžiui, už toje užsienio valstybėje turimo nekilnojamojo turto nuomą. Pagal tos valstybės mokesčių įstatymus šios …

Draudimo įmokos ir leidžiami atskaitymai

 Kokiais atvejais įmonės sumokėtos draudimo įmokos gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną? Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 str. 1 dalyje nustatyta, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos tokiai veiklai įprastinės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar …