Pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai, esant lizingo ar nuomos sandoriams

  Kokie yra pagrindiniai pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu, esant lizingo ar nuomos sandoriams?Lizingo (finansinės nuomos) sutarties sampratą ir šios sutarties sudarymą reglamentuoja Civilinis kodeksas (CK). Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti …

Premijos, tantjemos ir leidžiami atskaitymai

  Kokie yra pagrindiniai aspektai, metines premijas priskiriant leidžiamiems atskaitymams?Svarbu atkreipti dėmesį, kad pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 17 str. 1 dalį leidžiamais atskaitymais, išskyrus PMĮ numatytas išimtis (atskirus atvejus), pripažįstamos tokios vieneto sąnaudos, kurios atitinka šias turinčias egzistuoti kartu (kumuliatyvias) sąlygas: vieneto …

Šventinės dovanos ir mokesčiai

  KlausimasArtėja metų pabaiga ir įmonė nori nupirkti darbuotojams bilietus į koncertą. Bilieto kaina – apie 90 eurų. Kyla klausimai: ar tokios patirtos išlaidos bus pripažįstamos darbuotojų pajamomis natūra; ar reikalingas buhalterijai sąrašas žmonių pavardžių, kam bus perkami bilietai; ar reikia skaičiuoti ir …

Jei naudojate grynuosius pinigus

  Kokie pagrindiniai reikalavimai yra taikomi apskaitos dokumentams, naudojamiems grynųjų pinigų operacijoms pagrįsti ir jų registravimui?Finansinės apskaitos įstatymo (FAĮ) 2 str. 6 dalyje apibrėžta finansinės apskaitos dokumento sąvoka – tai ūkinę operaciją patvirtinanti tekstinė informacija, nepaisant jos parengimo ar pateikimo būdo, formos ir …

Kokios išmokos priklauso atleidžiant darbuotojus, dirbusius kelis mėnesius (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (1220) Skaičiavimo pavyzdžiai (duomenys – sąlyginiai) Išmokų skaičiavimas, kai terminuota (arba sezoninio) darbo sutartis nutraukiama anksčiau laikoIš darbo atleidžiamas darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį, sudarytą 8 mėnesiams, jo iniciatyva dėl to, kad darbuotojo prastova ne dėl jo …

Atostoginių kaupinių sudarymo ypatumai

  Kaip įmonė, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, turėtų pripažinti suformuotus atostoginių kaupinius?Remiantis Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 17 straipsnio nuostatomis, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami įmonės sukaupti įsipareigojimai darbuotojams už jų uždirbtas atostogas tik tuo atveju, kai įmonė tiksliai apskaičiuoja darbuotojų atostogų laiką …

Kokios išmokos priklauso atleidžiant darbuotojus, dirbusius kelis mėnesius (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 20 (1220) Kai sudaryta neterminuota darbo sutartis, ji taip pat gali būti nutraukta anksčiau nurodytais atvejais, t. y. pagal DK 54–60 ir 62 straipsnių nuostatas, ir, atsižvelgiant į atleidimo priežastis, išmokama išeitinė išmoka.Nutraukiant anksčiau minėtais atvejais su darbuotojais tiek terminuotą, …

Kokios išmokos priklauso, atleidžiant kelis mėnesius dirbusius darbuotojus? (1)

  Nemažai įmonių, padidėjus darbų krūviui pavasario–rudens laikotarpiu, papildomai priėmė darbuotojų pagal trumpalaikes ir terminuotas arba sezoninio darbo sutartis. Kokios išmokos jiems priklauso? Kaip jas apskaičiuoti, pasibaigus darbams ar atleidžiant darbuotojus anksčiau termino, kai jie išdirbo tik kelis mėnesius? Ar visiems, …

Turtinis įnašas, vykdant investicinį projektą

  Situacija2023 m. įmonė atlieka esminį gamybos proceso pertvarkymą, t. y. vykdo investicinį projektą. Tokios į esamo gamybos proceso esminį pakeitimą nukreiptos investicijos atitinka investicinio projekto sąvoką. Dalį gamybinei linijai reikalingos įrangos įmonė perka pati, o kitą dalį gauna kaip akcininko apmokėjimą …

Darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (4)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1213) Kitas skaičiavimo variantas, kai taikomas ne viso darbo laiko palyginimo su viso darbo laiko trukme metodas (principas):1) Darbuotojui per laikotarpį, už kurį suteikiamos atostogos (jo sutikimu arba prašymu), buvo kelis kartus keičiamas darbo grafikas: nustatoma trumpesnė, …

Darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1213) Atostoginių skaičiavimas, kai darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu, t. y. 3 paskutinius mėnesius, ar ilgiau nedirbo ir neturėjo uždarbioPavyzdžiui, darbuotojo kasmetinės atostogos prasideda rugpjūčio 7 d. Prieš tai jis sirgo 5 mėnesius – iki rugpjūčio 1 d. Tokiu atveju darbuotojo VDU, kuris turi būti …

Darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1213) Išmokėtų premijų ir skatinamųjų išmokų įskaičiavimo į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį pavyzdys:1) Įmonės darbuotojas išeina kasmetinių atostogų 2023 m. liepos mėnesį. Pagal galiojančią vidutinio darbo užmokesčio (VDU) apskaičiavimo tvarką jo vidutinio darbo dienos (valandos) užmokesčio skaičiuojamasis laikotarpis – …

Darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (1)

  Nors aktyvus kasmetinių atostogų sezonas įpusėjo, redakcija vis gauna klausimų, susijusių su darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio ir atostoginių skaičiavimo bei mokėjimo kai kuriais ypatumais. Be to, nemažai atostogauja ir rudenį, ir žiemą, todėl šie klausimai bus aktualūs ir ateityje. Skaičiuojant darbuotojui …

Ką daryti, neįvykus renginiui?

Vartotojui negavus visų ar dalies paslaugų, už kurias iš anksto sumokėta (šiuo atveju – neįvykus renginiui, už kurį iš anksto sumokėta įsigyjant bilietus), tai laikoma sutarties neįvykdymu ir prieštarauja teisės principui „sutarčių reikia laikytis“, kuris įtvirtintas Civilinio kodekso 6.189 str. 1 dalyje. …

Kasmetinių atostogų suteikimo ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1210) Pailgintos kasmetinės atostogosPagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, yra suteikiamos pailgintos kasmetinės atostogos. Vykdydama DK 138 str. 1 dalies įpareigojimą, …

Ar reikia su daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodų bendrijų pirmininkais sudaryti darbo sutartis?

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 str. 3 dalyje numatyta, kad darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo.Sodininkų bendrijų įstatymo (SBĮ) 3 str. 1 dalyje nurodyta, …

Kasmetinių atostogų suteikimo ypatumai (1)

  Savaitraščio skaitytojai prašo paaiškinti, ar įmonėse ir įstaigose, kai dalis darbuotojų yra prastovose, dirba nuotoliniu būdu, turi būti iš anksto sudaromi kasmetinių atostogų grafikai, kokiais atvejais juos galima keisti, kokios atostogų suteikimo sąlygos ir lengvatos taikomos darbuotojams, ar gali būti …

Paramos ataskaitų teikimo ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (1208) Ataskaitos FR0478 forma Kas turi teikti ataskaitos FR0478 formą?Ataskaitos FR0478 formą teikia paramos gavėjai:– nurodyti LPĮ 7 str. 1 dalyje, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą LPĮ nustatyta tvarka, ir …

Paramos ataskaitų teikimo ypatumai (1)

  „Kuriais atvejais yra teikiami duomenys Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 ir Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formose?“ Šis klausimas dabar yra labai aktualus, kadangi artėja terminas pateikti duomenis mokesčių administratoriui apie 2022 m. suteiktą ir (arba) gautą paramą bei jos …