Dėl 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2023-08-01 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2988 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. VA-53 buvo pakeistos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko …

Dėl Akcizų įstatymo pakeitimo nuo 2024 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (AĮ) pakeitimu Nr. XIV-446, nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi akcizų tarifai šiems produktams:Eil. Nr.Akcizu apmokestinamas produktasAkcizų tarifas 2023 m.Akcizų tarifas nuo 2024 m. sausio 1 d.1.Alus8,60 euro už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos …

Dėl 2004-05-05 įsakymo Nr. VA-87 pakeitimo

2023-07-31 Nr. R-2980 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2023 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. VA-52 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. …

Dėl maksimalių dienpinigių dydžių

2023-07-21 Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-27035 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 504 („Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo“) pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. …

Dėl savivaldybės tarybos narių pajamų apmokestinimo

2023 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2053 (TAR, 2023-06-22, Nr. 12415; toliau – VSĮ), kuris aktualus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo aspektu.2023 m. …

Mokesčių mokėtojams svarbūs kodeksų pakeitimai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) informuoja apie 2023 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 113-1, 187-1, 474-1 straipsniais įstatymą Nr. …

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2022 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

2023-03-15 Nr. (18.18-31-1Mr)R-1046 Primename, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose nurodytą nekilnojamąjį daiktą, toliau – nekilnojamasis turtas) pardavimo pajamos neapmokestinamos, …

Dėl 2022 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

Primename, kad gyventojas turimą nekilnojamąjį turtą gali nuomoti:– gyvenamosios paskirties patalpas – sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir įsigijęs verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai. Šiuo būdu patalpos nuomojamos tik gyvenamosios paskirties ir tik gyventojams (įskaitant gyventojus, vykdančius individualią veiklą tiek …

Mažosios bendrijos. Klausimai – atsakymai (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 5 (1205)  Ar MB vadovui (nariui) kompensuotos sumos, skirtos jo kelionės, apgyvendinimo ir pan. išlaidoms kompensuoti, yra MB leidžiami atskaitymai?Pagal PMĮ 21 straipsnį MB nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas ar kelti klasifikaciją laikomas …

Mažosios bendrijos. Klausimai – atsakymai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (1205)  MB narys vyksta į komandiruotę. Ar dienpinigiai yra neapmokestinami?Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatomis, nustatyta tvarka įformintas MB nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas ar kelti kvalifikaciją laikomas komandiruote. MB …

Gyventojai pernai padėjo išaiškinti pažeidimų už daugiau kaip 0,5 mln. eurų

Praėjusiais metais Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pasitikėjimo telefonu 1882 iš šalies gyventojų sulaukė beveik 2 800 pranešimų apie galimus mokestinius pažeidimus. Daugiausia apie galimus pažeidimų atvejus pranešė didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio – gyventojai.Nuo 2006 m., kai …

Mažosios bendrijos. Klausimai – atsakymai (1)

(Parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2023 m. sausio 1 d.) Dėl gyventojų pajamų mokesčio Kokias pajamas gali gauti mažosios bendrijos (MB) narys iš MB? Kaip apmokestinamos ir deklaruojamos gaunamos pajamos?1.1. MB narys iš MB gali gauti sumas, pajamų mokesčio ir …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-242 2023-01-19 Primename, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) turi teisę pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 21 straipsnyje nustatytomis pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2022 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

2023-01-30 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-394 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai) pareiga deklaruoti metines pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) atsiranda ne tik dėl gautų pajamų, nuo …

Dėl 2022 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

2023-01-20 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-278 Paaiškiname, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2022 metais gyventojų gautos palūkanos:1. Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolasPagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatas, apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 m. gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms ir …

Patikslintas i.EKA terminas dėl susitarimų pasirašymo su kasų diegėjais

2023-01-31 Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad i.EKA dažniausiai užduodamų klausimų dalyje patikslino datą, iki kada rekomenduojama įmonėms kreiptis į sertifikuotą kasos aparatų aptarnavimo įmonę dėl naujo tipo kasos aparato įrengimo ir pasirašyti susitarimą.• Iki 2023 m. kovo 1 d. tai …

Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 2 (1202) VII. Dovanų apmokestinimas 7.1. Neapmokestinamos:7.1.1. dovanos, pinigais ar natūra gautos iš sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių.Iš šių gyventojų gautos dovanos yra neapmokestinamos, nesvarbu, kokio dydžio, kokia forma (pinigais ar natūra), kiek kartų …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (7)

Pabaiga. Pradžia Nr. 44 (1196) 9.2.2.4. Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, deklaracija pateikiama iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – ne vėliau kaip iki kovo 15 …

Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu (1)

(Atnaujinta pagal 2023 m. sausio 1 d. galiojusias teisės aktų nuostatas) I. Įvadinė dalisŠio leidinio tikslas − paaiškinti gyventojų gautų prizų, laimėjimų bei dovanų deklaravimo ir apmokestinimo pajamų mokesčiu tvarką. Leidinyje gyventojams ir mokestį išskaičiuojantiems asmenims pateikiami paaiškinimai:– kas yra prizai, …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (6)

Tęsinys. Pradžia Nr. 44 (1196) Apskaičiuotas 1 830 Eur skirtumas tarp gautų akcijų nominalios vertės ir turto įsigijimo kainos yra priskirtas savininko pajamoms, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punktą pajamų mokesčiu neapmokestinamos, nes turtas buvo įsigytas anksčiau kaip prieš …