Mažosios bendrijos. Klausimai – atsakymai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (1205)  MB narys vyksta į komandiruotę. Ar dienpinigiai yra neapmokestinami?Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatomis, nustatyta tvarka įformintas MB nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas ar kelti kvalifikaciją laikomas komandiruote. MB …

Gyventojai pernai padėjo išaiškinti pažeidimų už daugiau kaip 0,5 mln. eurų

Praėjusiais metais Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pasitikėjimo telefonu 1882 iš šalies gyventojų sulaukė beveik 2 800 pranešimų apie galimus mokestinius pažeidimus. Daugiausia apie galimus pažeidimų atvejus pranešė didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio – gyventojai.Nuo 2006 m., kai …

Mažosios bendrijos. Klausimai – atsakymai (1)

(Parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2023 m. sausio 1 d.) Dėl gyventojų pajamų mokesčio Kokias pajamas gali gauti mažosios bendrijos (MB) narys iš MB? Kaip apmokestinamos ir deklaruojamos gaunamos pajamos?1.1. MB narys iš MB gali gauti sumas, pajamų mokesčio ir …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-242 2023-01-19 Primename, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) turi teisę pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 21 straipsnyje nustatytomis pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2022 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

2023-01-30 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-394 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai) pareiga deklaruoti metines pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) atsiranda ne tik dėl gautų pajamų, nuo …

Dėl 2022 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

2023-01-20 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-278 Paaiškiname, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2022 metais gyventojų gautos palūkanos:1. Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolasPagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatas, apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 m. gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms ir …

Patikslintas i.EKA terminas dėl susitarimų pasirašymo su kasų diegėjais

2023-01-31 Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad i.EKA dažniausiai užduodamų klausimų dalyje patikslino datą, iki kada rekomenduojama įmonėms kreiptis į sertifikuotą kasos aparatų aptarnavimo įmonę dėl naujo tipo kasos aparato įrengimo ir pasirašyti susitarimą.• Iki 2023 m. kovo 1 d. tai …

Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 2 (1202) VII. Dovanų apmokestinimas 7.1. Neapmokestinamos:7.1.1. dovanos, pinigais ar natūra gautos iš sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių.Iš šių gyventojų gautos dovanos yra neapmokestinamos, nesvarbu, kokio dydžio, kokia forma (pinigais ar natūra), kiek kartų …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (7)

Pabaiga. Pradžia Nr. 44 (1196) 9.2.2.4. Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, deklaracija pateikiama iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – ne vėliau kaip iki kovo 15 …

Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu (1)

(Atnaujinta pagal 2023 m. sausio 1 d. galiojusias teisės aktų nuostatas) I. Įvadinė dalisŠio leidinio tikslas − paaiškinti gyventojų gautų prizų, laimėjimų bei dovanų deklaravimo ir apmokestinimo pajamų mokesčiu tvarką. Leidinyje gyventojams ir mokestį išskaičiuojantiems asmenims pateikiami paaiškinimai:– kas yra prizai, …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (6)

Tęsinys. Pradžia Nr. 44 (1196) Apskaičiuotas 1 830 Eur skirtumas tarp gautų akcijų nominalios vertės ir turto įsigijimo kainos yra priskirtas savininko pajamoms, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punktą pajamų mokesčiu neapmokestinamos, nes turtas buvo įsigytas anksčiau kaip prieš …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (5)

Tęsinys. Pradžia Nr. 44 (1196) 5.6.8. Kokios IĮ įmokos darbuotojo naudai priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?5.6.8.1. Pagal PMĮ 26 str. 1 dalį iš pajamų gali būti atskaitomos IĮ už su ja darbo santykiais susijusius asmenis apmokėtos tų asmenų mokymo išlaidos, jeigu …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 44 (1196) 5.6.3.4. Kokios kito turto (patalpų, statinių, įrenginių, ryšių priemonių ir pan.) eksploatavimo (išskyrus remontą) sąnaudos gali būti atimamos iš IĮ pajamų?Kito turto, nuosavybės teise priklausančio IĮ savininkui ir jo šeimos nariams, eksploatavimo sąnaudoms, atskaitomoms iš įmonės …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 44 (1196) 5.5. Kokia tvarka ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)?5.5.1. IĮ ilgalaikio turto įsigijimo kaina į sąnaudas įskaitoma dalimis per turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį PMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka, neviršydama maksimalių nusidėvėjimo arba …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 44 (1196) 3 pavyzdysIndividualios įmonės savininkui priklauso UAB X 50 proc. akcijų, likusias 50 proc. UAB X akcijų valdo kartu gyvenanti individualios įmonės savininko duktė.UAB X 2021 mokestinių metų pajamos – 250 000 Eur, vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (1)

(Parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2022 m. rugsėjo 1 d.) I. Individualios įmonės statusas ir valdymas1.1. Koks individualios įmonės statusas?Pagal Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 2 straipsnį (toliau – IĮ įstatymas) individuali įmonė (toliau – IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis …

Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA‑49 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2Mr) RM-30552 2022-09-22 Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. VA-70 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės …

Kaleidoskopas

Rugsėjo 7 d. – Panevėžio miesto diena, Buriuotojų diena.Sukanka 210 m., kai 1812 m. rusai, pralaimėję prancūzams Borodino mūšį, paliko Maskvą.Sukanka 200 m., kai 1822 m. Brazilija paskelbė nepriklausomybę.Sukanka 193 m., kai 1829 m. gimė chemikas Frydrichas Augustas Kekulė, kuris …