Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo už negyvenamosios paskirties patalpas, kurios yra naudojamos kaip gyvenamosios paskirties

Nr. (18.40-31-1E) RM-8593 2019-03-22 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) 4 str. 1 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Statybos įstatymo nustatyta tvarka.NTMĮ 7 str. 1 …

Dėl iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

Nr. (18.2-31-2 E) RM-7053 2019-03-07 Vadovaujantis Akcizų įstatymo 61 str. 1 d. 5 punktu, prievolė mokėti akcizus atsiranda už kaitinamojo tabako produktus, gautus iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (išskyrus kaitinamojo tabako produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka …

Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-6628 2019-03-01 Finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1K-58 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo“ patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2019 m. kovo 1 d., – 3,38 euro už 20 cigarečių.Vidutinės …

Patikslintos apskaitos taisyklės

Nr. (32.42-31-1) RM-6367 2019-02-27 Atsižvelgiant į nuo 2019 m. sausio mėnesį pradėjusį veikti VMI prie FM valdomą Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį (i. APS), nuo 2019 m. vasario 15 d. įsigaliojo 2019 m. vasario 13 …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-4126 2019-02-05 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. VA-12 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl Mokesčių administratoriaus ir mokesčių …

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-3630 2019-01-30 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. sausio 15 d. priėmė Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 11 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 91, 92 straipsniais įstatymą Nr. XIII-1955, kurio pagrindiniai …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) parengimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-42593 2018-12-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos …

Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos

Nr. (18.18-31-1E) RM-2345 2019-01-21 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. VA-4 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio …

Dėl etilo alkoholio, pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, atleidimo nuo akcizų

Nr. (18.2-31-2 E) RM-2349 2019-01-22 2018 m. lapkričio 30 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1880, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais (toliau – Reglamentas), kuriuo įtvirtinama, kad:Bulgarijoje, Čekijoje …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-172 2019-01-03 2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII‑1849 (toliau – Įstatymas).Įstatymu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalis papildyta 57 punktu, kuris numato, …

Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio klausimu

Nr. (18.16-31-1E)RM-41446 2018-12-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, išnagrinėjusi Telšių rajono savivaldybės administracijos paklausimą dėl valstybės tarnautojams 2019 m. išmokėtinų kompensacijų už neproporcingai sumažintą darbo užmokestį krizės laikotarpiu apmokestinimo, paaiškina:2018 m. birželio 28 d. priimtame Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 …

Dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto taikymo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais

Nr. (18.10-31-1E) RM-417032018-12-17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina dėl nuomos sąnaudų pripažinimo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nuo 2019 m. sausio 1 d.Finansinės atskaitomybės standarto nuostatos. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pradedamas taikyti naujasis 16-asis tarptautinis …

Dėl Daugiašalės konvencijos įgyvendinimo ir taikymo 2019 m.

Nr. (18.10-31-1E) RM-41320 2018-12-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad dar 2017 m. birželio 7 d. Lietuvos atstovai Paryžiuje pasirašė Daugiašalę konvenciją, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-42327 2018-12-21 Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gruodžio 6 d. priėmė Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX‑675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymą Nr. XIII-1697 ir 2018 m. gruodžio 11 d. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX‑675 …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1005) 1.10. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų gaunamų žemės ūkio veiklos pajamų deklaravimasŽemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai per kalendorinius metus gautas žemės ūkio veiklos pajamas turi deklaruoti, mokesčių administratoriui pateikdami Metinę pajamų deklaraciją, kuri pateikiama pasibaigus kalendoriniams …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (1)

(parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2018 m. sausio 1 d.) Gyventojų pajamų mokestis1.1. Gaunamų pajamų priskyrimas pajamoms iš žemės ūkio veiklosŪkininkams ir jų partneriams bei kitiems fiziniams asmenims, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos (toliau – žemės ūkio veiklą vykdantys …

Dėl įsakymo pakeitimo įsigaliojimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-35264 2018-10-18 2018 m. spalio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-79 „Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų …

Dėl minimalios mėnesinės algos dydžio nuo 2019 m. sausio 1 d.

Nr. (18.18-31-1E) RM-37423 2018-11-06 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis – 555 eurai (nuo 2018-01‑01 iki 2018‑12-31 – …